Vem i organisationen kan använda självskattningsverktyget?

Frågorna bör besvaras av biosäkerhetsansvarig och verksamhetschef, i samråd med skyddsombud och kvalitetsansvarig. För vissa frågor kan det vara lämpligt att ytterligare kompetenser (till exempel fastighetschef, säkerhetskyddschef, IT-chef, föreståndare för djurverksamheten med mera) konsulteras.

Hur använder man skattningsverktyget?

Resultatets tolkning

Varje besvarad fråga i formuläret representeras av en stapel i resultatsammanställningen; närmast högre nivå ger en stapel som är summan av de lägre nivåerna. Erhållna procentvärden visar i vilken utsträckning kraven i CWA 15793 uppfyllts.

Ytterligare information

Har du frågor eller vill du lämna synpunkter och förslag om webbverktyget, kontakta oss genom e-postlådan info@sakrabiorisker.se