SÄKRA BIORISKER

 

Detta är ett självskattningsverktyg för att undersöka i vilken utsträckning en organisation har system för hanteringen av biologiska risker, så kallade biorisker, på plats. Verktyget används i första hand för egenkontroll men kan även användas vid extern revision.

Självskattningen följer strukturen i den internationella överenskommelsen Laboratory biorisk management, CWA 15793. Frågorna baseras på följande fem kravområden:

Policy, som omfattar Policy för bioriskhantering.

Planering, som inkluderar Planering för identifiering av faror, riskbedömning och riskkontroll, Överensstämmelse och efterlevnad, samt Inriktningar, mål och program.  

Implementering och drift, som omfattar Roller, ansvar och befogenheter, Utbildning av personal, medvetenhet och kompetens, Samråd och kommunikation, Operativ styrning, respektive Räddningsinsatser och beredskapsplaner.

Kontroll och korrigerande åtgärder, som inkluderar Prestandamätning och analys av data, Register, dokument och datakontroll, Inventering, uppföljning och kontroll, Utredning av incidenter och tillbud, avvikelse, korrigerande och förebyggande åtgärder, samt Inspektion och granskning.

Översyn, som omfattar Översyn av bioriskhantering.

Självskattningen görs på en flytande skala. Läs mer om praktiskt genomförande under Mer Info.

Genom att besvara frågorna får du svar på i vilken omfattning kraven i CWA 15793 är uppfyllda vid din organisation. Resultaten, som ges i procentsatser motsvarande i vilken omfattning kraven uppfylls, bör inte tolkas som godkända eller underkända värden. Använd istället resultaten som en grund i arbetet för att belysa utvecklingsområden och därigenom minimera bioriskerna inom din organisation.

 

Starta